1. Home
  2. Hosting
  3. Kontrolna tabla cPanel
  4. Kreiranje Git repozitorijuma u cPanel-u

Kreiranje Git repozitorijuma u cPanel-u

Kada kreirate Git repozitorijum u cPanel-u, postoje dve mogućnosti – kreiranje novog praznog ili da kloniranje već postojećeg Git repozitorijuma, koji se nalazi na udaljenom serveru (GitHub, Bitbucket, GitLab).

Da biste kreirali Git repozitorijum na Vašem hosting nalogu, prijavite se na cPanel » Git Version Control i kliknite na dugme Kreiraj.

Napomena: Git repozitorijum se takođe može kreirati putem SSH-a, ali se neće prikazati u cPanel » Git Version Control meniju.

Kreiranje novog praznog repozitorijuma

Da biste kreirali novi repozitorijum, isključite opciju za kloniranje uz pomoć slajdera.

Kreiranje novog repozitorijuma uz pomoć cPanel menija Git Version Control
Kreiranje novog praznog repozitorijuma na hosting nalogu

Napomena: U direktorijumu samog repozitorijuma (i .git direktorijumu) nije preporučljivo vršiti direktne promene putem cPanel-a, jer to može oštetiti Git repozitorijum.

Ime repozitorijuma

Ovo ime će se prikazati u spisku repozitorijuma na cPanel-u i koristi se za GitWeb.

Repozitorijum kreirate klikom na dugme Kreiraj.

Novi repozitorijum možete povezati sa već postojećim projektom koji se nalazi na Vašem lokalnom uređaju. Da biste to učinili, pokrenite sledeću komandu sa Vašeg uređaja:

git remote add origin ssh://cpuser@mysupersite.com:1022/home/cpauser/repo

ssh://cpuser@mysupersite.com:1022/home/cpauser/repo – zamenite sa SSH adresom repozitorijuma

Repozitorijum možete klonirati lokalno na Vaš uređaj uz pomoć komande:

git clone ssh://cpuser@mysupersite.com:1022/home/cpauser/repo

ssh://cpuser@mysupersite.com:1022/home/cpauser/repo – zamenite sa SSH adresom repozitorijuma

Napomena: Da biste koristili adresu sa Vašim domenom (mysupersite.com), domen mora biti usmeren ka hosting nalogu A zapisom. Ako domen nije usmeren ka hosting nalogu, može se zameniti imenom servera (cpuser@server.superhosting.rs).

Kloniranje već postojećeg repozitorijuma

Ako želite da klonirate udaljeni repozitorijum, koje se na primer nalazi na GitHub-u, ostavite uključenu opciju Kloniraj repozitorijum.

Kloniranje već postojećeg repozitorijuma putem cPanel menija Git Version Control
Kloniranje javnog repozitorijuma sa GitHub-a

URL adresa klona

Unesite URL adresu repozitorijuma koji se nalazi na udaljenom serveru. Podržane URL adrese za kloniranje moraju koristiti jedan od sledećih protokola: http: //, https: //, ssh: //, git: // ili sa korisničkim imenom i domenom.

Za javne (public) projekte na GitHub-u / Bitbucket-u / GitLab-u, možete koristiti HTTPS adresu klona. Naprimer:

https://github.com/githubuser/project.git
https://bbuser@bitbucket.org/bbuser/project.git
https://gitlab.com/gitlabuser/project.git

Napomena:Kada je projekat veći, kloniranje može oduzeti više vremena. Dok se proces kloniranja ne završi, neće biti dostupne opcije za upravljanje i informacije o repositorijumu.

Kloniranje projekta (public ili private) uz pomoć SSH adrese za kloniranje (git@)

SSH adrese za kloniranje projekata sa GitHub-a, Bitbucket-a i GitLaba-a izgledaju ovako:

git@github.com:githubuser/project.git
git@bitbucket.org:bbuser/project.git
git@gitlab.com:gitlabuser/project.git

Kloniranje projekata (javnih ili privatnih) iz GitHub-a, Bitbucket-a i GitLaba-a može se obaviti putem Git Version Control-a u cPanelu uz pomoć SSH adrese za kloniranje. Prvo je potrebno ispuniti sledeće korake:

1. Generisati par SSH ključeva

Prvo je potrebno kreirati par SSH ključeva na hosting nalogu (bez lozinke / passphrase za privatni ključ) putem konzole (preko SSH pristupa ili Terminala u cPanel-u).

U ovom članku možete pronaći detaljne informacije o generisanju SSH ključeva: Podešavanja za korišćenje Git-a u cPanelu preko SSH | Help

Napomena: Prilikom kreiranja SSH ključeva putem cPanel-a »SSH pristup» Upravljanje SSH ključevima NIJE moguće preskočiti podešavanje lozinke za privatni ključ, pa par SSH ključeva mora biti generisan SSH pristupom (ili preko cPanela »Terminal).

2. Aktivacija SSH ključeva

Već generisane SSH ključeve aktivirati putem cPanel-a » SSH pristup » Upravljanje SSH ključevima – Upravljanje – Autorizuj.

3. Postavljanje javnog ključa na udaljeni repozitorijum

Postavite javni ključ (sadržaj fajla „***.pub“) na Vašem nalog na GitHub / Bitbucket / GitLab platformi.

4. Kreiranje config fajl u direktorijumu /home/cpanel/.ssh

Kad javni ključ (public key) bude postavljen na Vašem Git nalogu, potrebno je kreirati jedan tekstualni fajl pod imenom config (sa permisijama 0600). Ovaj fajl je potrebno kreirati u direktorijumu /home/cpuser/.ssh i upisati podešavanja za konekciju sa udaljenim repozitorijumom.

Naprimer, za GitHub treba upisati:

Host github.com
User my@mail.com
Hostname ssh.github.com
Port 443

Ukoliko je se naziv Vašeg privatnog SSH ključa razlikuje od id_rsa, u tom slučaju treba dodati sledeće redove:

RSAAuthentication yes
IdentityFile ~/.ssh/githubkey

githubkey – zamenite imenom fajla u kojem se nalazi privatni ključ;

Pogledajte koja su moguća podešavanja ovog fajla u članku: Podešavanja za korišćenje Git-a u cPanelu preko SSH | Help

5. Kloniranje projekata putem Git Version Control u cPanel-u

Posledni koraj je kloniranje repozitorijuma putem Git Version Control menija na cPanel-u. Kloniranje možete izvršiti uz pomoć SSH adrese, na primer: git@github.com:githubuser/myprivaterepo.git.

Važno: Ako ste generisali SSH ključeve sa passphrase (lozinkom), kloniranje repozitorijuma neće biti moguće preko menija na cPanel-u » Git Version Control (jer nije moguće upisati lozinku prilikom kloniranja). Kada je SSH ključevima dodeljena lozinka, kloniranje repozitorijuma može se obaviti putem SSH-a (unos lozinke biće moguć preko konzole ili Terminala u cPanel-u).

Putanja do repozitorijuma

Ovo je direktorijum u kom će se klonirati repozitorijum. Preporučuje se da se ovaj direktorijum nalazi u home direktorijumu naloga tako da nije javno dostupan putem veba. Ne preporučuje se da se direktorijum nalazi na stvarnom veb-sajtu, jer to podrazumeva unošenje i primenu promena direktno na stvaran veb-sajt. Umesto toga, jednom kada imate završenu verziju projekta, možete ažurirati veb-sajt pomoću opcije Deploy na cPanel-u.

Putanja ne može sadržati sledeće reference za direktorijume: “./” i “../”, prazan interval ili simbole poput: \ * | ” ‘ < > & @ ` $ { } [ ] ( ) ; ? : = % #.

Naziv repozitorijuma

Unesite naziv da biste identifikovali repozitorijum sa spiska u cPanel meniju. Ovo ime se koristi samo za ovaj meni i za GitWeb.

Nakon dodavanja projekta na hosting nalog, moći ćete da povučete (pull) izmene sa udaljenog repositorijuma i da ih primenite (deploy) na realnom veb-sajtu.

početak ⇑

Pročitajte još:

🔗 Git Version Control u cPanel-u | Help

🔗 Podešavanja za koričćenje Git-a u cPanel-u preko SSH | Help

Updated on 9. August 2022.

Was this article helpful?

Related Articles