1. Početna
  2. Hosting
  3. Kontrolna tabla cPanel
  4. Kreiranje Git repozitorijuma u cPanelu

Kreiranje Git repozitorijuma u cPanelu

Kada kreirate Git repozitorijum u cPanelu, postoje dve mogućnosti – da napravite nov prazan ili da klonirate postojeći Git repozitorijum koji se nalazi na udaljenom serveru (GitHub, Bitbucket, GitLab).

Da biste kreirali Git repozitorijum na svom hosting nalogu, prijavite se na cPanel » Git Version Control i kliknite na dugme Kreiraj.

Napomena: Git repozitorijum se takođe može kreirati putem SSH-a, ali neće se pojaviti u cPanel » Git Version Control interfejsu.

Kreiranje novog praznog repozitorijuma

Da biste stvorili nov prazan repozitorijum, onemogućite kloniranje pomoću slajdera.

Kreiranje novog praznog repozitorijuma na hosting nalogu

Napomena: Ne vršite direktne promene kroz cPanel u direktorijumu repozitorijuma (i .git direktorijuma) jer to može oštetiti Git repozitorijum.

Ime repozitorijuma

Ovo ime se koristi za spisak repozitorijuma u cPanelu i za GitWeb.

Kreirajte repozitorijum pomoću dugmeta Kreiraj.

Novostvoreni prazan repozitorijum možete povezati s postojećim projektom koji se nalazi na vašem lokalnom uređaju. Da biste to učinili, pokrenite sledeću komandu sa svog uređaja:

git remote add origin ssh://[email protected]:1022/home/cpauser/repo

ssh://[email protected]:1022/home/cpauser/repo – zamenite sa SSH adresom repozitorijuma

Skladište možete i klonirati lokalno na Vaš uređaj pomoću naredbe:

git clone ssh://[email protected]:1022/home/cpauser/repo

ssh://[email protected]:1022/home/cpauser/repo – zamenite sa SSH adresom repozitorijuma

Napomena: Da biste koristili adresu sa vašim domenom (mysupersite.com), domen mora biti usmeren na hosting nalog sa A zapisom. Ako domen nije usmeren na hosting nalog, može se zameniti imenom servera ([email protected]).

Kloniranje već postojećeg repozitorijuma

Ako želite da klonirate udaljeni repozitorijum, koje se naprimer nalazi na GitHub-u, ostavite uključenu opciju na slajderu Kloniraj repozitorijum.

Kloniranje javnog repozitorijuma sa GitHub-a

URL adresa klona

Unesite URL za kloniranje udaljenog repozitorijuma. Podržani su URL-ovi za kloniranje sa sledećim protokolima: http: //, https: //, ssh: //, git: // ili sa korisničkim imenom i domenom

Za javne (public) projekte u GitHub / Bitbucket / GitLab, možete da koristite HTTPS adresu klona. Naprimer:

https://github.com/githubuser/project.git https://[email protected]/bbuser/project.git https://gitlab.com/gitlabuser/project.git

Napomena:Kada je projekat veći, kloniranje može potrajati neko vreme. Dok se proces kloniranja ne završi, neće biti dostupne
nikakva dejstva i informacije o repositorijumu.

Kloniranje projekta (public ili private) sa SSH adresom za kloniranje ([email protected])

SSH adrese za kloniranje projekata iz GitHub-a, Bitbucket-a i GitLaba-a izgledaju ovako:

[email protected]:githubuser/project.git
[email protected]:bbuser/project.git
[email protected]:gitlabuser/project.git

Kloniranje projekata (javnih ili privatnih) iz GitHub-a, Bitbucket-a i GitLaba-a može se obaviti putem Git Version Control-a u cPanelu sa SSH adresom za kloniranje, ali biće potrebni sledeći koraci:

1. Generisanje para SSH ključeva

Kreirajte par SSH ključeva na hosting nalogu (bez lozinke / passphrase za privatni ključ) preko konzole (preko SSH pristupa ili Terminala u cPanelu).

Pogledajte kako možete generisati ključeve u članku: Podešavanja za korišćenje Git-a u cPanelu preko SSH | Help

Napomena: Prilikom kreiranja SSH ključeva putem cPanela »SSH pristupa» Upravljanje SSH ključevima NIJE moguće preskočiti podešavanje lozinke za privatni ključ, pa par SSH ključeva mora biti generisan SSH pristupom (ili preko cPanela »Terminal).

2. Aktivacija SSH ključeva

Generisane SSH ključeve aktivirate putem cPanela » SSH pristup » Upravljanje SSH ključevima – Upravljanje – Autorizuj.

3. Postavite javni ključ u udaljeni repozitorijum

Ubacite javni ključ (sadržaj fajla „***.pub“) u svoj nalog na GitHub / Bitbucket / GitLab.

4. Kreirajte config fajl u direktorijumu /home/cpanel/.ssh

Napravite običan tekstualni fajl s imenom config (sa permisijama 0600) u direktorijumu /home/cpuser/.ssh i upišite podešavanja za vezu s udaljenim repozitorijumom.

Naprimer, za GitHub treba da upišete:

Host github.com
User [email protected]
Hostname ssh.github.com
Port 443

Ako ste privatnom SSH ključu dali naziv koji se razlikuje od id_rsa, u tom slučaju treba da upišete sledeće redove:

RSAAuthentication yes
IdentityFile ~/.ssh/githubkey

githubkey – zamenite sa imenom fajla u kojem se nalazi privatni ključ;

Pogledajte koja su moguća podešavanja ovog fajla u članku: Podešavanja za korišćenje Git-a u cPanelu preko SSH | Help

5. Klonirajte projekat putem Git Version Control u cPanelu

Nakon što ste obavili prethodne korake, možete klonirati spremište putem Git Version Control u cPanelu koristeći SSH adresu za kloniranje, na primer [email protected]:githubuser/myprivaterepo.git.

Važno: Ako ste generisali SSH ključeve sa passphrase (lozinkom), nećete moći da klonirate udaljeni repozitorijum preko interfejsa u cPanelu » Git Version Control (jer nećete moći uneti lozinku prilikom pokušaja kloniranja). Kada je SSH ključevima dodeljena lozinka, kloniranje repozitorijuma može se obaviti putem SSH-a (unos lozinke biće moguć preko konzole ili Terminala u cPanelu).

Putanja do repozitorijuma

Ovo je direktorijum u koji će se klonirati repozitorijum. Preporučuje se da se ovaj direktorijum nalazi u home direktorijumu naloga tako da nije slobodno dostupan putem veba. Takođe se ne preporučuje da se direktorijum nalazi na stvarnom veb-sajtu, jer to podrazumeva unošenje i primenu promena direktno na stvaran veb-sajt. Umesto toga, jednom kada imate završenu verziju projekta, možete da ažurirate veb-sajt u stvarnom vremenu pomoću opcije Deploy u cPanelu.

Putanja ne može sadržati sledeće reference za direktorijume: “./” i “../”, prazan interval ili simbole poput: \ * | “ ‘ < > & @ ` $ { } [ ] ( ) ; ? : = % #.

Naziv repozitorijuma

Unesite naziv da biste identifikovali repozitorijum sa spiska u cPanel interfejsu. Ovo ime se koristi samo za ovaj interfejs i za GitWeb.

Nakon dodavanja projekta na hosting nalog, moći ćete da povučete (pull) izmene iz udaljenog repositorijuma i da ih primenite (deploy) na realnom veb-sajtu.

početak ⇑

Pročitajte još:

🔗 Git Version Control u cPanel-u | Help

🔗 Podešavanja za koričćenje Git-a u cPanel-u preko SSH | Help

Obnovljen: 31. јануара 2020.

Da li Vam je ovaj članak bio koristan?

Slični članci