1. Home
  2. Hosting
  3. Git
  4. Kreiranje novog Git repozitorijuma sa Git GUI / Bash (Windows)

Kreiranje novog Git repozitorijuma sa Git GUI / Bash (Windows)

Kreiranje novog lokalnog Git repozitorijuma uz Git GUI

Priliko pokretanja Git GUI aplikacije na Windows-u prikazaće se prozor sa nekoliko opcija.

Za kreiranje novog praznog repozitorijuma izaberite opciju Create New Repository.

Git GUI - početni ekran
Početni prozor u Git GUI

Druge dve opcije su: Clone Existing Repository – kloniranje postojećeg repozitorijuma i Open Existing Repository – otvaranje već kreiranog repozitorijuma.

Pomoću dugmeta Browse izaberite lokalni direktorijum u kome se nalazi Git repozitorijum. Kliknite na Create.

Git GUI - izbor direktorijuma za kreiranje repozitorijum-a
Odaberite direktorijum u kojem će se nalaziti Git repozitorijum.

Otvoriće se prozor za rad sa Git-om.

Git GUI osnovni prozor
Grafički (GUI) interfejs za rad sa Gitom

Otvorite direktorijum u se nalazi Vaš projekat pomoću opcije u glavnom meniju Repository » Explore Working Copy.

Pronalazak repozitorijuma
Direktorijum u kom se nalazi Git repozitorijum

Pošto je repozitorijum prazan, dodajte u njega jedan ili više fajlova.

Ako fajl već postoji i samo ga premeštate / kopirate u ovaj direktorijum, morate reći Git-u da prati izmene.

Nakon što dodate fajl, skenirajte promene u direktorijumu klikom na dugme Rescan u Git klijentu.

Git GUI Rescan opcija za pretragu repozitorijuma
Git otkriva promene u direktorijumu repozitorijuma, pronalazi novu datoteku koju još uvek ne prati.

Otkrivene promene biće prikazane u odeljku Unstaged Changes.

Ako se sadržaj datoteke prikazuje kao nasumični simboli, možete podesiti Git klijent da koristi UTF-8 kodiranje.

Sadržaj fajla
Sadržaj fajla je kodiran u UTF-8 i Git ga vizualizuje u cp1252.

Preko Edit » Options » Default File Content Encoding (Global) – kliknite na dugme Change i izaberite iz spiska Unicode (UTF-8) i sačuvajte promene sa Save.

Promena enkodinga
Podrazumevano kodiranje za sadržaj fajla.

Ponovo pokrenite Git klijent, kako bi promene kodiranja stupile na snagu.

Sadržaj fajla nakon promene enkodinga
Git klijent ispravno prikazuje sadržaj fajla. Priprema za objavljivanje promena u njemu (stage).

Pripremite izmene za objavljivanje klikom na Stage Changed i izaberite Yes po prijemu poruke (da li da se doda fajl koji se u datom momentu ne prati (untracked)).

Stage Changed je status u kojem se fajl nalazi ili se može posmatrati kao privremeno virtuelno spremište koje sadrži promene spremne za objavljivanje (koje se dodaju u indeks lokalnog repozitorijuma). Možete sakupljati izmene, vratiti neke od njih u razvojnu fazu, a zatim ih vratiti u ovaj status. Ako imate mnogo izmena, možete odabrati samo one koje će biti objavljene.

Sve izmene u statusu Staged će se pregledati i ako se odobre, mogu se objaviti.

Da biste objavili promene u repozitorijumu (i da biste dodali novi fajl u sistem za praćenje promena Git-a), popunite kratak opis promena i kliknite na Commit.

Commit – objava promena

Fajl se uklanja iz odeljka Staged Changes i Git ga već prati da li ima izmena.

Možete otvoriti fajl u editoru teksta, da promenite nešto u njemu i sačuvate promene.

Zatim u Git klijentu kliknite Rescan i videćete promene u odeljku Unstaged Changes – čeka se provera i priprema za objavljivanje (premeštanje u Staged Changes).

Prikaz provera u okviru fajla na Git GUI klijentu
Izvršene promene u fajlu

Promene svakog narednog fajla koji je dodat u repozitorijum će se upravljati putem Git klijenta na isti način.

Kreiranje novog lokalnog Git repozitorijuma sa Git Bash

Možete izvesti iste korake za kreiranje i upravljanje Git repozitorijumom izvršavanjem komandi preko Git Bash-a.

Git Bash CLI
Kreirajte nov repozitorijum i dodajte fajl u njega putem Git Bash-a

Da biste kreirali nov prazan repozitorijum, otvorite Git Bash, unesite direktorijum koji će se koristiti za repozitorijum i izvršite komandu:

git init

Ova komanda inicijalizira Git repozitorijum i kreira u njemu .git direktorijum.

Dodavanje novog fajla u repozitorijum vrši se naredbom:

echo "contents of file" >> newfile.txt

Možete dodati nove fajlove u repozitorijum na bilo koji način, poput premeštanja u direktorijum ili kreiranja pomoću komandi za kreiranje fajlova (npr. touch).

Dodajte novi fajl u Git repozitorijum pomoću komande:

git add .

Objavite promene u lokalnom repozitorijumu:

git commit -m "New file added"

U slučaju da imate Git repozitorijum lokalno na svom uređaju, možete se povezati sa udaljenim repozitorijumom da biste objavili promene. Na primer, udaljeni repozitorijum može biti na Vašem hosting nalogu (kreiran preko cPanel – Git Version Control).

Updated on 8. August 2022.

Was this article helpful?

Related Articles