1. Home
  2. Hosting
  3. Rečnik
  4. SSI – kreiranje dinamičkog sadržaja HTML stranica

SSI – kreiranje dinamičkog sadržaja HTML stranica

SSI (Server Side Includes) omogućava dodavanje dinamički generisanog sadržaja postojećoj HTML stranici.

HTML stranice obično sadrže HTML kod i sadržaj koji se ne menja. SSI Vam pruža mogućnost da dinamički generišete manje delove HTML stranice.

Napomena: SSI ne može zameniti CGI programe za generisanje dinamičkih veb-stranica, kao što su PHP i drugi. Umesto toga, on se može koristiti za dodavanje malih delova dinamički generisanog sadržaja na već postojeće HTML stranice.

Veb-server razlikuje delove HTML stranice koji treba da budu dinamički generisani posredstvom ovih tagova uključenih u stranicu.

Na primeru veb-stranice:

<!DOCTYPE html>
<html><head>
<title>404 Not Found</title>
</head><body>
<h1>Not Found</h1>
</p>The requested URL <!--#echo var="REQUEST_URI" --> was not found on this server.</p>
</body></html>

<!–#echo var=”REQUEST_URI” –> je SSI tag koji će biti zamenjen URL adresom zahtevanom od strane veb-klijenta.

Rezultat ispunjenja SSI koda

Ovi tagovi omogućavaju prikazivanje različitih podataka kao što je datum kada je fajl poslednji put modifikovan.

This document last modified <!--#flastmod file="thisfile.shtml" -->

Ili uključivanje rezultata iz CGI programa:

<!--#include virtual="/file.php" -->

SSI podržava postavljanje i upotrebu varijabli. Za prikaz poslednje izmene određenog fajla, možete koristiti varijablu $LAST_MODIFIED.

<!--#set var="modified" value="$LAST_MODIFIED" -->

A onda da biste prikazali sadržaj variable=modified možete koristiti:

<!--#config timefmt="%D" -->
This file last modified <!--#echo var="modified" -->

#config timefmt=”%D” – postavlja format vremena

Veb-server će pretražiti tagove samo u HTML fajlovima sa ekstenzijom .shtml.

SSI tagovi se uvek obrade pre nego što se HTML stranica pošalje veb-pregledaču (web browser).

Napomena: Nakon aktivacije novog hosting naloga, osnovni direktorijum (public_html) sadrži nekoliko sistemskih fajlova koje veb-server koristi da bi prikazao 401.shtml, 403.shtml, 404.shtml i 500.shtml poruke o grešci. Ovi fajlovi biće upotrebljeni samo ukoliko veb-sajt ne bude koristio sopstvene metode da obradi 401, 403, 404 i 500 statusne kodove. Ove .shtml fajlove možete izmeniti iz Menadžera fajlova ili Urednika (Editor) u cPanel sekciji Stranice sa greškom (Error Pages).

SSI Vam omogućuje da dodate dinamički kreiran sadržaj postojećoj HTML stranici, bez potrebe za generisanjem čitave stranice koristeći CGI program ili neku drugu dinamičku tehnologiju.

Updated on 6. October 2022.

Was this article helpful?

Related Articles