Šta je mejl server?

Imejl

Imejl server (ili samo “mejl server”), slično drugim serverima na Internetu, predstavlja aplikaciju instaliranu na fizičkom serveru, koja pruža određenu uslugu (servis).

Mejl server je virtualno poštansko sanduče koje istovremeno prima i šalje imejlove koji mu dolaze od strane lokalnih ili udaljenih imejl korisnika.

Uobičajeno, mejl server predstavlja set (sklop) više komponenti ili komunikacionih modula/agenata:

  • MSA (odlazni mejl server),
  • MTA (mejl server za transfer),
  • MDA (mejl server za dostavu).

Mail Submission Agent (MSA) – agent-primalac zahteva za slanje

MSA agent prima zahteve za slanje imejlova od strane MUA (eng. Mail User Agent), odnosno imejl klijenta.

Mail User Agent (MUA) – korisnički agent (imejl klijent)
MUA, ili imejl klijent, (Mozilla Thunderbird, MS Outlook, itd.) je aplikacija instalirana na računaru krajnjeg korisnika. Ona obezbeđuje okruženje iz kojeg krajnji korisnik može kreirati, slati i primati mejlove. Nakon što je imejl poruka kreirana, imejl klijent ima zadatak da je proveri, pripremi i pošalje MSA (odlaznom mejl serveru).

Da bi se imejl klijent povezao (uspostavio konekciju) sa MSA, korisnik najpre mora podesiti postavke unoseći sledeće informacije: ime odlaznog mejl servera, port odlaznog mejl servera (25, 26, 465, ili 587), korisničko ime i lozinku.

Kada je imejl klijent (MUA) – veb-aplikacija instalirana na serveru, onda se zove vebmejl klijent (RoundCube, Horde, itd.).

Odlazni mejl server (MSA) vrši poslednje provere i pripreme imejl poruke pre nego što je prosledi MTA (agentu, tj. mejl serveru za transfer). Takođe, MSA je taj koji utvrđuje da li korisnik može da šalje imejlove, na primer, na osnovu korisničkog imena i lozinke. Takva identifikacija se ne sprovodi na MTA, pa je odlazni mejl server (MSA) dobra odbrana od spama. Identifikacija na SuperHosting.RS mejl serverima vrši se SMTP-AUTH metodom.

Za odlazni mejl server, u specifikaciji sistema za elektronsku razmenu poruka, namenjen je port 587. Za razliku od porta 25, koji je namenjen mejl serverima za transfer elektronske pošte, ovaj (587) port nije zaključan od strane Internet provajdera.

Mail Transfer/Transport Agent (MTA) – agent za transfer

Nakon što primi pripremljenu imejl poruku, mejl server za transfer (MTA) će je poslati. On je odgovoran za primanje i slanje imejl poruka od i ka drugim mejl serverima za transfer.

MTA može primiti imejl od drugog mejl servera za transfer (MTA), od odlaznog mejl servera (MSA), ili čak direktno od imejl klijenta (MUA).

Kada se prijemno sanduče primaoca poruke ne nalazi na istom MTA, poruka će biti prosleđena drugom MTA (mejl serveru za transfer).

Mail Delivery Agent (MDA) – agent za dostavu

Pošto je (MTA) server primaoca za transfer primio poruku, ista se predaje serveru za dostavu (MDA), koji, sa svoje strane, dostavlja poruku u poštansko sanduče (engl. mailbox) primaoca. Sanduče se nalazi na mejl serveru i korisnik mu može pristupiti posredstvom imejl klijenta.

Kada MTA primi poruku od lokalnog korisnika (korisnika sa istog domena, npr. od info@mojdomen.com za office@mojdomen.com), direktno je prosleđuje mejl serveru za dostavu. U ovom slučaju, dostava poruke smatra se lokalnom (engl. Local Delivery).

Put imejl poruke od pošiljaoca - preko mejl servera za transfer, do primaoca
Put imejl poruke od pošiljaoca – preko mejl servera za transfer, do primaoca
  • (1) Kada je imejl poruka spremna i korisnik klikne na “Pošalji” (engl. “Send“), imejl klijent (MUA) će je proveriti i pripremiti za slanje. Zatim će se povezati sa odlaznim mejl serverom (MSA) i proslediti mu poruku.
  • (2) Odlazni mejl server (MSA) će zahtevati od korisnika da se identifikuje, na primer unosom korisničkog imena i lozinke (SMTP-AUTH). Ukoliko je identitet korisnika uspešno potvrđen, MSA će proveriti poruku, dodati joj još nekoliko imejl zaglavlja i proslediti je mejl serveru za transfer (MTA) na dalju obradu. Za međusobnu komunikaciju imejl klijenta (MUA) i odlaznog mejl servera (MSA), koristi se ESMTP protokol.
  • (3) Mejl server za transfer (MTA), ili, u zavisnosti od korišćenog softvera – odlazni mejl server (MSA), će izvršiti DNS proveru primaočevog mejl servera (receiver.com na slici).
  • (4) Pošto odredište bude poznato (mail.receiver.com na slici), pošiljaočev mejl server za transfer (MTA) šalje imejl poruku primaočevom mejl serveru za transfer (MTA).
  • (5) Primaočev mejl server za transfer (MTA) prima imejl poruku i predaje je mejl serveru za dostavu (MDA) kako bi je ovaj isporučio u prijemno sanduče (engl. inbox) primaoca. Ukoliko prijemno sanduče primaoca nije na istom mejl serveru, MTA će nastaviti da prosleđuje imejl sledećem MTA, sve dok imejl ne stigne do MTA gde se nalazi i prijemno sanduče primaoca. Svaki MTA kroz koji poruka prođe, dodaje svoje zaglavlje (imejl zaglavlje) u poruku. Ova zaglavlja služe da bi se pratila putanja poruke od pošiljaoca do primaoca.
  • (6) Kada primalac pokrene svoj imejl klijent i poveže se na svoj mejl server za dostavu (MDA), poruka se isporuči imejl klijentu (MUA).
  • (7) Imejl klijent (MUA) se povezao sa mejl serverom za dostavu (MDA) i primio imejl poruku.

Dovecot je primer mejl servera za dostavu (komunikacionog modula) koji podržava POP3 i IMAP protokole i može se integrisati u druge mejl server aplikacije.

Na primer, Exim, Postfix, qmail (+ POP3) i sendmail su mejl serveri sa ugrađenom SMTP funkcionalnošću odlaznog mejl servera, koji mogu koristiti Dovecot (POP3, IMAP) kao mejl server za dostavu elektronske pošte. Na stranici Poređenje mejl servera, možete videti tabelarni prikaz svih popularnih mejl servera i njihovih funkcionalnosti.

Updated on 30. September 2022.

Was this article helpful?

Related Articles