1. Home
  2. Hosting
  3. PHP
  4. Kako urediti sopstvenu php.ini datoteku?

Kako urediti sopstvenu php.ini datoteku?

Sopstevenu php.ini datoteku, preko koje možete urediti PHP podešavanja možete kreirati na Vašem hosting nalogu. Ova datoteka (kod SuperHosting.RS ova datoteka se naziva php-fcgi.ini) je konfiguraciona PHP datoteka preko koje možete menjati vrednosti određenih PHP direktiva.

Važno: PHP direktivama se upravlja preko php-fcgi.ini datoteke. PHP moduli se upravljaju, aktiviraju, deaktiviraju i konfigurišu putem druge php.ini konfiguracione datoteke.

Važno: Ove dve konfiguracione PHP datoteke (jedna za PHP direktive, a druga za PHP module) ne bi trebalo da se uređuju ručno. Umesto toga, možete koristiti automatski način upravljanja putem PHP Manager by SuperHosting u cPanel-u.

Automatsko upravljanje PHP konfiguracionim datotekama

Automatsko upravljanje php.ini konfiguracione datoteke (za PHP module i PHP direktive) na hosting nalogu se vrši pomoću alata u cPanel-u » PHP Manager by SuperHosting.

Kroz PHP Manager možete menjati PHP direktive i PHP module bez potrebe za ručnim kreiranjem i uređivanjem odgovarajućih .ini konfiguracionih datoteka.

PHP Manager automatski kreira i upravlja obe konfiguracione .ini datoteke koje se koriste za aktivnu PHP verziju hosting naloga.

Napomena: Preko PHP Manager-a se upravljaju PHP podešavanja za PHP verziju koja je postavljena i aktivna za ceo hosting nalog. Međutim, moguće je aktivirati različitu PHP verziju za određeni direktorijum (sajt) na hosting nalogu. U ovom slučaju, PHP direktivama i PHP modulima za taj direktorijum (i PHP verzijom) se može upravljati ručno.

Upravljajte ručno obe PHP konfiguracione datoteke

Ručno upravljanje PHP podešavanjima će možda biti potrebno ukoliko želite da koristite različitu PHP verziju za određeni direktorijum na Vašem nalogu i upravljate njegovim PHP direktivama i modulima.

Da biste ručno upravljali PHP podešavanjima, potrebno je proveriti tri stavke:

1. Konfiguracionu .ini datoteku za PHP direktive;

2. Konfiguracionu .ini datoteku za PHP module;

3. Aktivaciju obe konfiguracione ini datoteke PHP-a.

1. Konfiguraciona php.ini datoteka za PHP direktive

Ukoliko ste putem PHP Manager-a aktivirali različitu PHP verziju za određeni direktorijum, .ini datoteka za upravljanje PHP direktivama se nalazi u istom direktorijumu i ima naziv koji ukazuje na izabranu PHP verziju (na primer, php56-fcgi.ini, php72-fcgi.ini). Ovu php.ini datoteku možete urediti putem Fajl menadžera ili putem uređivača teksta.

Nakon što se izvrše promene u .ini datoteci, morate ponovo pokrenuti (restartovati) PHP procese, da bi promene stupile na snagu. To možete uraditi preko alata Process Manager by SuperHosting.

Kako biste proverili da li su promene stupile na snagu, možete koristiti php datoteku, koja ispunjava phpinfo() funkciju.

Kako kreirati sopstvenu php.ini datoteku uz pomoć koje možete urediti PHP direktive

Datoteka phpXX-fcgi.ini se kreira automatski kada aktivirate PHP verziju za direktorijum putem PHP menadžera. Datoteku je moguće kreirati ručno, ali morate raspolagati sadržajem ispravne php-fcgi.ini datoteke za odabranu PHP verziju (php70-fcgi.ini, php71-fcgi.ini, php72-fcgi.ini itd.). Sadržaj ove datoteke može se preuzeti iz automatski kreirane phpXX-fcgi.ini datoteke. Na primer, ako putem PHP menadžera aktivirate određenu PHP verziju za prazan direktorijum na hosting nalogu, imaćete odgovarajuću .ini datoteku za tu PHP verziju.

Važno: U .ini datoteci za upravljanje PHP direktivama treba da budu prisutne samo i jedino PHP direktive. Redakciju PHP modula i njihova podešavanja treba izvršiti u drugoj ini konfiguracionoj datoteci (phpXX.ini).

Napomena: Konfiguraciona ini datoteka php-fcgi.ini za PHP direktive, koja se koristi za aktivnu PHP verziju za ceo hosting nalog, nalazi se u home direktorijumu. Ručno uređivanje ove datoteke se ne preporučuje, jer njome upravlja PHP Manager i može doći do sukoba kada je promenite na oba načina (automatski i ručno).

Napomena: Ako imate poteškoća sa PHP podešavanjima hosting naloga, pošaljite upit tehničkoj podršci SuperHosting.RS-a.

2. Konfiguraciona php.ini datoteka za PHP module

Podrazumevano, nakon aktivacije određenе PHP verzijе za direktorijum na hosting nalogu putem PHP Manager-a, konfiguraciona .ini datoteka se kreira automatski i nalazi se u direktorijumu:

/home/cpaneluser/.sh.phpmanager/phpXX.d

Za različite PHP verzije koje aktivirate za hosting nalog, kreira se zaseban direktorijum sa odgovarajućim nazivom verzije za php70.d, php56.d itd.

U ovom direktorijum ćete pronaći php.ini datoteku pomoću koje možete urediti module izabrane PHP verzije. Naziv ove datoteke će se podudarati sa izabranom PHP verzijom, na primer php70.ini, php56.ini itd.

Izmena datoteke phpXX.ini za PHP module može se izvršiti putem Fajl menadžera ili pomoću uređivača teksta.

Aktiviranje modula u ovoj datoteci se vrši dodavanjem ili uređivanjem njegovog reda:

extension=phpmodule.so

phpmodule – ime PHP modula koji želite da aktivirate.

Nakon što se izvrše promene u ini datoteci, morate ponovo pokrenuti PHP procese, kako bi promene stupile na snagu. To možete uraditi preko alata Process Manager by SuperHosting.

Da biste proverili da li su podešavanja stupili na snagu, možete koristiti php datoteku koja ispunjava phpinfo() funkciju.

Važno: U ini datoteci za upravljanje PHP modulima treba da se nalaze samo redovi sa modulima i njihova podešavanja. Uređivanje PHP direktiva treba izvršiti u odgovarajućoj datoteci phpXX-fcgi.ini.

Kako kreirati sopstvenu php.ini datoteku uz čiju pomoć možete urediti PHP module

Kreiranje direktorijuma i .ini datoteke za upravljanje PHP modulima je automatsko kada se aktivira PHP verzija za izabrani direktorijum preko PHP Manager-a.

Moguće je i ručno kreirati direktorijum i sopstvenu php.ini datoteku pomoću koje možete urediti PHP module. Za ovo je potreban SSH pristup hosting nalogu.

Prvo je potrebno kreirati direktorijum u kome će se nalaziti .ini datoteka za upravljanje PHP modulima:

mkdir myphp.d

Zatim kopirajte postavke iz sistemske .ini datoteke u korisničku .ini datoteku:

cat /opt/cpanel/ea-php70/root/etc/php.d/* > /home/cpaneluser/myphp.d/php70.ini

ea-php70 – zamenite 70 željenom PHP verzijom;
/home/cpaneluser/miphp.d/ – putanja do korisničkog direktorijuma.

Napomena: Ako imate poteškoća sa PHP podešavanjima hosting naloga, pošaljite upit tehničkoj podršci SuperHosting.RS-a.

3. Aktivacija obe konfiguracione php.ini datoteke PHP-a

Da bi obe php.ini datoteke za PHP konfiguraciju bile aktivne, potrebne su još dve sistemske datoteke – .htaccess i php.fcgi. Prvo se uverite da ove datoteke već nisu dodate u direktorijum za koji ste aktivirali određenu PHP verziju putem PHP menadžera. Zatim proverite da li su u ovim datotekama postavljene ispravne direktive.

.htaccess

Proverite da li je datoteka .htaccess prisutna u direktorijumu i da li su u njoj prisutni sledeći redovi:

<IfModule mod_fcgid.c>
AddHandler fcgid-script .php
FcgidWrapper /home/cpaneluser/dir/php.fcgi .php
</IfModule>

/cpaneluser/dir/ – puna putanja do direktorijuma za koji ste aktivirali određenu PHP verziju.

Ako .htaccess datoteka ne postoji, kreirajte je i dodajte joj gore navedene redove. Ako takva datoteka već postoji, dodajte navedene redove na samom početku.

php.fcgi

Nakon toga proverite da li datoteka php.fcgi postoji u navedenom direktorijumu (/cpaneluser/dir/) i kreirajte je ako ne postoji. Postavite tačne dozvole za ovu datoteku – 755.

Ako je direktorijum sa .ini datotekom za PHP module automatski kreiran (PHP Manager), ispravni redovi su:

#!/bin/bash
PHP_INI_SCAN_DIR=/home/cpaneluser/.sh.phpmanager/phpXX.d
export PHP_INI_SCAN_DIR
DEFAULTPHPINI=/home/cpaneluser/dir/phpXX-fcgi.ini
exec /opt/cpanel/ea-phpXX/root/usr/bin/php-cgi -c ${DEFAULTPHPINI}

/home/cpaneluser/.sh.phpmanager/phpXX.d – puna putanja do direktorijuma u kome se nalazi datoteka phpXX.ini za upravljanje PHP modulima;
phpXX– mora biti navedena PHP verzija, na primer php70, php56;
/home/cpaneluser/dir/phpXX-fcgi.ini – puna putanja do .ini datoteke koja upravlja PHP direktivama;
/opt/cpanel/ea-phpXX/root/usr/bin/php-cgi – ovde se postavlja željena PHP verzija. Na primer: ea-php70 je za PHP verziju 7.2.

Ako je direktorijum za PHP module kreiran ručno, proverite da li je putanja do njega pravilno postavljena:

PHP_INI_SCAN_DIR=/home/cpaneluser/myphp.d

/home/cpaneluser/myphp.d – puna putanja do direktorijuma u kome se nalazi datoteka phpXX.ini za upravljanje PHP modulima.

Napomena: Ako imate poteškoća sa PHP podešavanjima hosting naloga, pošaljite upit tehničkoj podršci SuperHosting.RS-a.

CGI protokol za PHP obradu

U vrlo retkim slučajevima moguće je aktivirati PHP u CGI režimu. Aktiviranje PHP CGI će možda biti potrebno da se izvrši na starijim sistemima hosting naloga koji, iz nekog razloga, možda neće ispravno raditi sa novijom i bržom tehnologijom FastCGI.

Kada je PHP CGI aktiviran za direktorijum (sajt), u .htaccess datoteci, koja se nalazi u tom direktorijumu, biće postavljeno sledeće pravilo:

.htaccess

AddHandler x-httpd-phpXX .php

Da biste koristili sopstvenu php.ini datoteku koja će biti aktivna za ovaj direktorijum i sve njegove poddirektorijume, dodajte sledeće redove u istu .htaccess datoteku:

.htaccess

<IfModule mod_suphp.c>
suPHP_ConfigPath /home/cpaneluser/dir/php.ini
</IfModule>

/cpaneluser/dir/ – promenite putanju do sopstvene php.ini datoteke.

Ovu php.ini datoteku možete kreirati i urediti putem Fajl menadžera ili uređivača teksta.

Nakon što se urade promene u .ini datoteci, morate ponovo pokrenuti PHP procese kako bi promene stupile na snagu. To možete uraditi preko alata Process Manager by SuperHosting.

Kako biste proverili da li su podešavanja stupili na snagu, možete koristiti php datoteku koja ispunjava funkciju phpinfo().

Napomena: Ako imate poteškoća sa PHP podešavanjima hosting naloga, pošaljite upit tehničkoj podršci SuperHosting.RS-a.

Updated on 2. August 2022.

Was this article helpful?

Related Articles