Šta je HTTP?

Tražite pouzdan hosting? Uzmite ga uz do 75% popusta i dobićete .RS domen na poklon!

HTTP je skraćenica koju često viđamo u traci našeg pretraživača. Ali, da li ste se ikada zapitali šta je, u stvari, HTTP?

Hyper Text Transfer Protocol je protokol namenjen prenosu hiperteksta na Internetu. Prva verzija protokola je iz 1991. godine, a 2015. godine objavljena je nova verzija HTTP/2.

🚀 Svi naši Superhosting.RS hosting paketi podržavaju noviji i bolji protokol – HTTP/2.

HTTP protokol je osmišljen kada i World Wide Web. Ovaj protokol definiše pravila po kojima se informacije razmenjuju između veb servera i veb klijenta (najčešće veb pregledača). Kada je Tim Berners-Lee realizovao svoju ideju o globalnoj mreži međusobno povezanih informacija, koja se danas zove Veb, on je takođe stvorio njene osnovne komponente. Prvi veb server je kreiran za prvu veb stranicu prvog veb pregledača. Komunikacija između veb pregledača i veb servera vrši se korišćenjem protokola kreiranog u tu svrhu – HTTP.

HTTP protokol opisuje nekoliko metoda za traženje (i slanje) informacija sa veb pretraživača na veb server. Ove HTTP metode su sadržane u zahtevima koje veb pretraživač šalje veb serveru.

Najčešće HTTP metode su GET и POST. Ima ih još: HEAD, PUT, DELETE, TRACE, OPTIONS, CONNECT.

HTTP protokol takođe opisuje HTTP statusne kodove poslate sa veb servera kao odgovor na zahteve veb pregledača.

Veb pregledač i veb server govore istim jezikom – HTTP

Veb pretraživač se povezuje sa veb serverom preko TCP mrežne veze preko koje šalje HTTP zahteve i prima HTTP odgovore. 

HTTP zahtevi pregledača i HTTP odgovori sa servera počinju sa takozvanim HTTP zaglavljima. Ovo su redovi koji sadrže važne upute u kojima se odvija razmjena HTTP informacija.

Na početku HTTP zahteva, kroz HTTP zaglavlje, pregledač opisuje šta traži i šta može primiti. Prema ovom opisu, veb server će tačno znati šta i kako da pošalje veb pretraživaču.

Na primer, u sledećem HTTP zahtevu, pregledač pita veb server za resurs /index.html, koga traži na hostu help.superhosting.rs navodeći da će komunikacija biti preko HTTP / 1.1:

GET /index.html HTTP/1.1
Host: help.superhosting.rs

U sledećim zaglavljima HTTP-a pružiće više informacija o sebi (User-Agent), kao i šta je sve u njegovim mogućnostima i preferencijama. Šalje informacije veb serveru da može prihvatiti podatke u određenom formatu (Accept) – tekst, html, xml, xhtml i da se mogu kompresovati (gzip, deflate).

User-Agent: Mozilla/5.0 Gecko/20100101 Firefox/51.0
Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml
Accept-Encoding: gzip, deflate

Na ovaj HTTP zahtev, veb server vraća HTTP odgovor počevši od 200 OK koda. To znači da je traženi resurs dostupan, zahtev se prihvata i informacije se šalju veb pretraživaču.

HTTP/1.1 200 OK

U narednim HTTP zaglavljima, veb server pruža više informacija o sebi (Server), o vezi (Connection) i o samim informacijama (Content) koje šalje pregledaču.

Server: Apache
Content-Encoding: gzip
Connection: Keep-Alive
Content-Type: text/html; charset=UTF-8

prvoj verziji HTTP protokola iz 1991 je opisana samo jedna HTTP metoda – GET. Pregledač bi poslao GET zahtev, a veb server je kao odgovor uvek vraćao HTML stranicu.


Updated on 10. July 2022.

Was this article helpful?

Related Articles