1. Home
  2. WordPress
  3. Rad u administraciji
  4. Osnovni pojmovi u WordPress-u – stranica, članak, kategorija, oznaka

Osnovni pojmovi u WordPress-u – stranica, članak, kategorija, oznaka

Osnovni pojmovi, koji se često sreću u svakodnevnom radu u WordPress-u su stranica, članak, kategorija i oznaka. Kad razvijate sajt u WordPress-u, informacije možete smestiti u različite kontejnere (post types) – standardni su stranica i članak. Kako biste uredili i organizovali ovakav tip informacija, mоžete koristiti kategorije i oznake. Budući da su ovo osnovni elementi svakog veb-sajta razgledaćemo ih detaljnije u ovom članku.

Stranica

Osnovni gradivni element svakog veb-sajta su stranice. One predstavljaju statički sadržaj koji se kod WordPress sajtova najčešće povezuje sa glavnim menijem Vašeg veb-sajta. Stranice se u glavnom meniju mogu prikazati kao tasteri. Takođe, moguće je kreirati stranice koje prikazuju listu članaka (najaktuelnije, najposećenije i slično). Izrada stranica je važan deo razvoja sajta. U većini slučajeva broj stranica je manji. Nekoliko stranica je dovoljno za izgradnju strukture samog sajta.

🔗 Kreirajte stranicu u WordPress-u

Članak

Pored stranica, jedan od osnovnih pojmova, koji se često sreće u WordPress sredini je članak. Članci (posts) Vam pružaju mogućnost periodičnog objavljivanje publikacija, različitih materijala, ponuda i drugih informacija. Članci se mogu razvrstati u grupe (kategorije) po različitim kriterijumima (na primer: prema vremenu, posećenosti i slično). Članke je moguće unapred pripremiti i objaviti na sajtu u određenom vremenskom intervalu.

 🔗 Kreirajte članak u WordPress-u

Kategorija

Osnovni pojmovi koje smo do sada naveli i koji se koriste u svakodnevnom radu sa WordPress sajtovima se grupišu u tzv. kategorije. U zavisnosti od tematike različitih članaka na Vašem sajtu, možete ih objediniti u nekoliko celina – kategorija. Kategorije je moguće poređati po važnosti, broju, abecednom redu ili nekim drugim kriterijumima. Pored kategorija, možete kreirati i podkategorije. Dobra praksa u radu je kreiranje sporednih menija sa kategorijama. Oni će Vam pomoći u lakšoj organizaciji pojedinih članaka.

🔗 Kreiranje kategorija

Oznake

Oznake (tags, tagovi, etikete) se mogu koristiti za povezivanje različitih članaka koji sadrže slične informacije na sekundarnoj osnovi (značenje, smisao). Na primer, dva članka mogu imati istu oznaku, ali mogu spadati u različite kategorije. Isto tako dva članka u jednoj kategoriji mogu imati različite oznake. Za razliku od kategorija, oznake nemaju hijerarhijsku strukturu.

Updated on 28. July 2022.

Was this article helpful?

Related Articles